Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Notícies

El Consorci de l'Estany allibera exemplars de barb i bagra per a repoblar a l'Estany de Banyoles

12-06-2023:CPM -

El Consorci de l’Estany allibera exemplars de barb de muntanya i bagra a l’Estany de Banyoles en el marc del PROJECTE ESTANY. Procedeixen d’altres punts de la conca fluvial i serviran per reforçar les poblacions d’aquestes espècies de la que en queden molt pocs exemplars a la zona.

 

 El barb de muntanya és una espècie autòctona que s’ha vist afectada per l’augment d’espècies exòtiques invasores. Per aquest fet, la seva presència s’ha reduït a petites poblacions que es concentren bàsicament en dos rierols de la zona lacustre. Així doncs era necessari reforçar les seves poblacions a l’Estany de Banyoles, mitjançant exemplars provinents d'altres punts de la conca fluvial.

Per les accions lligades als reforços poblacionals és necessària una planificació prèvia. Per aquest motiu s’ha redactat un protocol que defineix i concreta aspectes com les poblacions font d’on s’han d’extreure els exemplars, les tècniques de pesca, i l’estratègia espacio-temporal dels alliberaments a la conca lacustre.

Els objectius concrets definits en el PROJECTE ESTANY pel que fa al barb de muntanya (Barbus meridionalis) són el restabliment d’una població viable de l’espècie a l’Estany, així com també a altres masses d’aigua menors del seu entorn d’on ha desaparegut, com és el cas de l’Estanyol del Vilar. Això comportarà que l’àrea d’ocupació de l’espècie en aquest espai natural passarà de 5 a 115Ha. D’altra banda s’espera un augment d’un 1000% de la població total de l’espècie a la conca lacustre, que passaria dels aproximadament 1.000 exemplars adults que actualment l’ocupen a un mínim de 10.000 quan s’estableixi a l’Estany i nous sectors del seu entorn.

Malgrat que no són l’objectiu directe d’aquest projecte, altres espècies autòctones de peixos de l’Estany també se’n veuran beneficiades. És el cas de la bagra (Squalius laietanus), per la què es planificaran i executaran repoblaments de forma paral·lela als de barb de muntanya, seguint les mateixes pautes estipulades en aquest protocol.

En aquest projecte s’ha optat per aplicar un principi de prudència general, a fi d’evitar una eventual contaminació de les poblacions de la conca del Ter amb estocs provinents d’altres conques, per això tots els exemplars de ciprínids autòctons que s’alliberin a l’Estany de Banyoles hauran de ser extrets de les poblacions de la conca del Ter, i preferentment de les situades aigües avall de la presa del Pasteral. S’exclouen per tant, les poblacions del Fluvià i la Muga, malgrat que algunes -com és el cas de les poblacions del riu Ser-  són molt properes a l’Estany.

Durant el 2011, l’Estanyol del Vilar i la bassa del Parc de la Draga van ser escollits per a assajar prèviament les repoblacions de barb de muntanya i bagra que enguany s’estan executant a gran escala a l’Estany de Banyoles.

S’ha previst que durant aquest 2012 s’alliberin un mínim de 7.000 exemplars de barb de muntanya a l’Estany de Banyoles, 1000 a l’estanyol del Vilar, i 500 a la bassa de la Draga. Aquests alliberaments es repartiran entre una campanya de primavera i una altra de tardor.

En definitiva, totes aquestes accions pretenen el restabliment de poblacions viables i estables de Barbus meridionalis i Saqualius laietanus, de les poques poblacions lacustres per a aquestes espècies, i que el consegüent augment poblacional associat, garanteixi la conservació a llarg terme d’aquests peixos autòctons a l’Estany de Banyoles. També indicat que aquest peixos participen molt activament en el cicle biològic de les nàiades, són hostes de les seves larves durant la seva reproducció i sense ells no seria possible conservació d’aquest bivalves d’aigua dolça a Banyoles.

Resultats de les campanyes de descastament poblacional de peixos exòtics executades entre el 2010 i 2011 a l’estany de banyoles.

El Consorci de l’Estany presenta els primers resultats de les captures de peixos exòtics a l’Estany de Banyoles.

Des de finals d’estiu del 2010, tècnics del Consorci de l’Estany estan duent a terme els treballs de captura i pesca d’espècies de peixos exòtics invasors. La introducció d’espècies exòtiques -originàries d’altres parts del món- constitueix una amenaça de primer ordre per a la conservació de la biodiversitat. En el cas de l’Estany de Banyoles, la introducció de peixos exòtics s’ha identificat com la causa principal de la forta regressió que han sofert les poblacions de peixos autòctons, i també d’altres organismes aquàtics que originalment poblaven aquest llac, com ara les nàiades o musclos de riu. Fins avui, més del 99% dels peixos de l’estany, tant si es mesura en termes de biomassa com de nombre d’exemplars, eren espècies exòtiques.

A través del PROJECTE ESTANY, el Consorci de l’Estany pretén controlar les poblacions d’espècies exòtiques invasores. L’objectiu principal d’aquest treball és fer disminuir i controlar el conjunt de les espècies introduïdes, exceptuant espècies de petita talla (gambúsia i llopet de riu italià) que queden clarament fora de l’abast de qualsevol programa de control generalitzat. Això donarà opció a la recuperació espontània de les poblacions de les espècies íctiques autòctones, entre altres el barb de muntanya i la bagra, recuperació que a partir d’ara es veurà afavorida pels repoblaments que s’han iniciat.

Aquestes captures pel control de peixos es realitzen a través de campanyes intensives que combinen diferents tècniques de pesca: pesca elèctrica, xarxes i trampes. L’execució d’aquestes campanyes de captura està coordinada pel tècnic especialista en peixos de l’Oficina Tècnica del LIFE i l’execució va a càrrec d’aquest mateix juntament amb el tècnic i dos treballadors de camp.

Fins el desembre de 2011, s’han capturat 52.500 exemplars de peixos exòtics. Les espècies més abundants en nombre d’individus són el blackbass o perca americana (Micropterus salmoides), el peix sol (Lepomis gibbosus), la carpa (Cyprinus carpio), la perca (Perca fluviatilis) i la sandra (Sander lucioperca), en aquest mateix ordre, totes exòtiques. Els peixos exòtics pescats són sacrificats.

 

Pel que fa a l’espècie més abundant, la perca americana, l’anàlisi dels resultats (captures acumulades) ha permès constatar que fins ara s’ha extret un mínim del 50% de la població adulta existent abans d’iniciar el projecte, així com un mínim d’un 70% dels exemplars majors de 5 anys i de 40cm. Aquests resultats s’ajusten als objectius previstos respecte aquesta espècie en el marc del Projecte Estany. Alhora, atès que la perca americana és el principal depredador exòtic de l’Estany de Banyoles, s’ha considerat que es tracta d’una reducció suficient per a donar inici a les operacions de repoblament amb peixos autòctons. Val a dir, tanmateix, que les campanyes de control demogràfic per descastament poblacional de peixos exòtics segueixen el seu curs previst, i que es perllongaran almenys fins l’any 2013.

 

 

Roda de premsa de l'acte.

Copia de Alliberament_barbs_Estany_25042012 (18).JPG

Copia de Alliberament_barbs_Estany_25042012 (18).JPG

dades_peixos_25042012.jpg

dades_peixos_25042012.jpgMapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life