Català | English | Español
logo consorci
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Projectes 2007 i 2008

13-08-2010:CPM -

El Consorci de l'Estany ha participat en els següents projectes durant l'any 2007 i 2008:

Conservació i millora d’hàbitats de l’entorn immediat de l’estany

El Consorci de l’Estany s’ha acollit als ajuts als espais naturals protegits de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i durant l’any 2008 s’ha pogut realitzar el projecte de “Conservació i millora d’hàbitats de l’entorn immediat de l’Estany de Banyoles” amb l’aportació de l’ajut de 20.969,90.-€. Les actuacions dutes a terme han estat:

  • La millora de l’estructura i composició dels boscos de ribera i els prats: amb l’eliminació d’espècies ornamentals a través de la tallada, retirada de biomassa i aplicació de glisofat 36% al tocó de l’arbre o arbust i el desbrossat dels prats dels Amaradors per afavorir les comunitats de gramínies (fenassar).
  • La millora estructural del bosc de Can Morgat i del bosc de Can Cisó: amb la retirada del 75% dels arbres caiguts; tallada d’arbres amb risc de caiguda, poda d’alçada, tallada del 80% dels plataners del bosc de Can Cisó i el triturat de fusta i brancatge.

Creació d’un canal de poca fondària a la punta Freixenet

El Consorci de l’Estany s’ha acollit als ajuts als espais naturals protegits de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i durant l’any 2007 s’ha pogut realitzar el projecte de “Creació d’un canal de poca fondària per tal de crear bandes de vegetació hidròfita a la punta Freixenet dins el municipi de Porqueres” amb l’aportació de l’ajut de 19.950,00.-€. L’actuació ha consistit en la creació d’un canal de 92 m lineals amb una amplada mitjana de 2,5 m i uns 30 cm de fondària. Per tal de donar pas fins a la punta Freixenet, s’ha creat un nou camí peatonal i s’ha instal·lat dues passeres per tal d’evitar múltiples accessos a la zona. L’obra s’ha finalitzat amb la plantació d’arbres i arbustos de bosc de ribera a la zona, plantes helofítiques als marges del camí i al canal i amb hidrosembra d’herbàcies.
 

Millora dels recs de Ca n’Hort i de Can Teixidor

Dins l’acció C9 del projecte LIFE03, el Consorci ha realitzat la neteja de deixalles i la talla i dragat de rizomes de canyes i balca a diferents recs de sortida de l’aigua de l’estany. L’actuació més important ha estat el dragatge del sediment en punts problemàtics on el rec havia queda tapat. S’ha millorat la capacitat hidràulica d’un total de 730 metres lineals dels recs de Ca N’Hort I d’en Teixidor.

Restauració de prats humits i jonqueres a l’entorn de l’estanyol d’en Montalt

En els camps cedits per l’Institut Magdalena Aulina, s’ha dut a terme un projecte de restauració per tal de potenciar prats humits i jonqueres. L’objectiu general d’aquest projecte és la gestió d’aquests terrenys, per tal de que s’hi desenvolupin prats humits i jonqueres, hàbitats d’interès comunitari protegits per la directiva europea 43/92 d’hàbitats i la seva fauna associada. S’ha creat una zona d’inundació temporal de 2 ha d’extensió mitjançant la modificació del sistema artificial de recs existents. S’ha excavat el terreny i, amb la terra resultant, s’ha creat una petita mota de retenció d’aigua. S’han construït bagants d’entrada i sortida per tal de regular el nivell de l’aigua de la zona.
 

Restauració d’una zona inundable a Casa Nostra (segona fase)

Durant el 2008 s’ha executat la 2ona Fase de restauració dels terrenys cedits. El projecte ha permès executar dues actuacions de restauració:

  • Millora de la capacitat hidràulica del Rec de la Perpinyana des de la carretera de Banyoles a Mieres (GI-524) fins a l’alçada de l’estanyol de la Cendra
  • Augment de la cota d’inundació del camp conegut com a prats de l’estany amb la creació d’un nou canal de desguàs.

Les actuacions van encaminades a millorar i potenciar els hàbitats lacustres d’interès comunitari protegits per la directiva europea 43/92 d’hàbitats i la seva fauna associada. Alhora l’actuació serveix per reduir la inundació que pateix el camp de futbol de Banyoles i zones adjacents, tot afavorint la inundació periòdica dels prats humits de l’àmbit treballat mitjançant la modificació del sistema artificial de reg i drenatge existent.
 

Projecte Cigonya Blanca

El Consorci de l’Estany i l’Àrea de Territori i Paisatge de la Fundació Caixa Catalunya, estant duent a terme des del 2006 el projecte cigonya blanca reintroducció d’exemplars a Banyoles. A principis del 2008 i un cop transcorregut el període d’aclimatació, es van alliberar un total de 13 exemplars de cigonya blanca.

Durant els primers dies de l’alliberament es van poder observar els exemplars a l’entorn de l’aviari i, fins i tot, ocupant momentàniament els nius artificials instal•lats. Finalment els exemplars van acabar marxant de la zona. Durant l’any 2008 s’ha construït un nou aviari per tal d’acollir més exemplars de cigonya i, iniciar així la segona fase del projecte. Es tracta d’un aviari de 10m de llarg per 5m d’amplada amb una altura mitjana de 4 metres assolint els 8 metres en el punt més alt. Actualment aquest aviari acull un total de 13 cigonyes que seran alliberades a la primavera de 2010. Alhora s’ha inscrit al Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya el Nucli Zoològic del Consorci de l’Estany amb el número G/2500231.
El projecte ha permès realitzar una unitat didàctica adreçada a Cicle Mitjà de Primària per donar a conèixer les cigonyes i els seus costums. Durant els cursos 06/07 i 07/08 s’han ofert visites guiades gratuïtes a la zona de les cigonyes adreçades als escolars i associacions de pares i mares de la comarca.
 

Creació d’un pas de fauna a la riera de Can Morgat

Es tracta de l’actuació C10 del projecte LIFE03/NAT/E/000067. S’ha construït un pas de fauna a la Riera de Can Morgat sota el pont de la carretera de circumval•lació de l’estany GIV-5248. A l’entrada i a la sortida del pont s’ha perfilat el terreny per guiar els animals cap a l’interior, lloc on s’ha creat el pas de fauna. Sota el pont s’ha habilitat un paviment lleugerament més elevat de l’aigua de manera que els animals puguin creuar sense mullar-se (la majoria de vertebrats eviten entrar en contacte amb l’aigua, incloent els amfibis i rèptils).
 

Batuda excepcional de caça de porc senglar a l’entorn de l’Estany

A finals del 2007 s’ha detectat una elevada presència d’exemplars de porc senglar a l’entorn de l’estany. Aquests animals provoquen danys sobre els conreus, marges de camins i són un risc clar per als vehicles que circulaven per la carretera GIV-5248. Per aquest motiu s’ha realitzat una batuda excepcional de caça a la zona oest de l’Estany dins el municipi de Porqueres. El Consorci de l’Estany ha coordinat la batuda on hi ha participat la Societat de caçadors de Serinyà amb la col•laboració dels Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra. En total s’han abatut 5 exemplars de porc senglar que es refugiaven a la zona de seguretat de l’estany. Per tal de dur a terme l’actuació s’ha demanat l’autorització pertinent al servei català de trànsit per tallar la carretera de circumval•lació GIV-5248 en moments puntuals.
 

Control d’espècies al·lòctones

S’han col·locat 5 caixes trampa a prop de l’aviari de les cigonyes, als terrenys de “Casa Nostra” ja que s’hi ha trobat rastres de visó americà. Les caixes trampa s’han instal·lat durant 15 dies amb revisió diària i no s’ha capturat cap exemplar. L’actuació s’ha realitzat conjuntament amb el Cos d’Agents Rurals.
Durant el 2007 i 2008 han arribat al Consorci de l’Estany, ja sigui a través de particulars, de les brigades de l’estany o del Cos dels Agents Rurals, un total de 24 exemplars de tortuga al·lòctona de 4 espècies diferents: Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta; híbrid de Trachemys s. elegans i Trachemys s. scripta i de Graptemys pseudogeographica. Cal destacar que s’han trobat 2 exemplars de Mauremys leprosa a la zona restaurada de “Casa Nostra” i s’ha pogut fotografiar un exemplars d’Emys orbicularis i un de Mauremys leprosa juntes a les llacunes de Can Morgat.
 

Senyalització de la xarxa d’itineraris de l’espai natural

S’ha dut a terme l’acció E3 “Senyalització de la xarxa d’itineraris peatonals” del projecte LIFE03. Seguint el “projecte executiu dels itineraris” de setembre 2005 es van definir 5 itineraris per l’espai natural per tal de compatibilitzar la visita a l’espai i el lleure amb la conservació i millora dels ambients naturals.
 

Millora dels camins pedestres de l’estanyol Nou i de l’estanyol de Can Cisó

S’han millorat els camins pedestres que donen accés a l’estanyol Nou i a l’estanyol de Can Cisó. En total s’han arranjat 105 m lineals de camí. S’ha nivellat el terreny i s’ha acabat amb subbase i sauló seguint el model de la resta de l’espai d’interès natural. Alhora s’ha millorat l’inici del camí que porta a l’estanyol nou condicionant la plaça i la tanca existent a la zona.
 

Arranjament dels trams 1 i 2 del camí pedestre del Bosc de Can Morgat

El camí pedestre del bosc de Can Morgat forma part de l’itinerari 1 “Volta a l’Estany”. Aquest tram de camí té un elevat interès paisatgístic i per l’observació de la vegetació. Durant el 2007 s’han acabat les obres d’arranjament (tram 1 i tram 2) del camí pedestre del Bosc de Can Morgat iniciades el 2006. En total s’han condicionat els 174 m lineals que restaven del camí, amb l’anivellament del ferm i un acabat fi amb sauló.
 

Arranjament del Camí vell de Can Morgat

S’han iniciat les obres d’arranjament del camí vell de Can Morgat. Aquest camí forma part de l’itinerari 3 “Ruta de Can Morgat i Puig Clarà”. Es tracta d’un antic camí que connectava el Castell de Porquers i Can Morgat dins el municipi de Porqueres que en l’actualitat havia quedat impracticable. El camí, en el seu recorregut, travessa la Riera de Can Morgat i la Riera Castellana on s’han instal·lat dos ponts. En total s’han arranjat 145 m lineals de camí amb l’aportació de material i acabat amb subbase.
 

Instal·lació d’un aguait a la llacuna d’en Margarit

S’ha instal·lat un aguait per a l’observació del paisatge i els ecosistemes al•luvials a la llacuna d’en Margarit, dins el complex llacunar de Can Morgat a l’Oest de l’Estany. La instal·lació de l’aguait estava prevista dins el projecte de “Restauració d’ambients aquàtics i al·luvials a l’espai natural de l’Estany de Banyoles” del projecte LIFE03. Es tracta d’un punt d’observació de fauna per tal de conduir els visitants a un únic punt d’acostament a la llacuna i així evitar múltiples accessos.

Arranjament zones de descans a la carretera de Sant Miquel i a les Estunes

Durant el 2008 s’han executat les obres d’arranjament d’unes zones de descans a la carretera de Sant Miquel de Campmajor (GI-524) i al paratge de les Estunes. En total s’han arranjat 3 zones d’estada amb la col·locació de taules i bancs de fusta de pi tractades, papereres i pannells informatius de la zona.

Arranjament zona d’arbreda de “Casa Nostra”

S’ha arranjat la zona de l’arbreda existent davant l’edifici de Casa Nostra a Porqueres. El Consorci té autorització per part de l’Institut Magdalena Aulina (propietari dels terrenys) per la seva utilització, segons el “conveni regulador de la donació i les cessions d’unes finques i d’unes instal·lacions de casa nostra”, signat el 20 de maig de 2006 a Porqueres. S’han podat els arbres de la zona i s’ha instal·lat un mòdul de lavabos per utilitzar-los durant les activitats organitzades a la zona.
 

Ampliació de la passera d’arribada del camp de Regates

S’han dut a terme els treballs d’ampliació de la passera d’arribada del camp de regates al Nord de l’estany per tal de tenir un punt d’entrega de medalles de competicions esportives de forma permanent i integrada en el paisatge. D’aquesta forma s’evita la instal•lació i retirada d’estructures temporals que puguin malmetre la vegetació existent a la zona. S’ha construït amb fusta de pi tractada a l’autoclau seguint el model de la resta de l’espai natural.
 

Instal·lació d’un mirador a l’Estanyol d’en Montalt

Un altre punt on s’ha millorat la xarxa de camins i itineraris a peu de la Ruta de la Puda i les Estunes ha estat la instal·lació d’un mirador a l’estanyol d’en Montalt per tal de crear un punt d’observació del paisatge, la vegetació i la fauna sobre els terrenys cedits al Consorci de l’Estany dins la finca CasaNostra. Es tracta d’un mirador de fusta de pi tractat a l’autoclau de 5 metres de llargada per 2 d’amplada.
 

Millora de l’itinerari de natura dels aiguamolls de la Puda: instal·lació de 3 passeres de pi situats en llocs inundats

L’itinerari 2 de la Ruta de la Puda i les Estunes transcorre en gran part per una zona d’aiguamolls i terrenys inundables. L’any 1996 es van realitzar uns camps de treball per joves i es van construir unes passeres en punts problemàtics del recorregut.
Durant l’any 2007 s’han millorat i ampliat les passeres a les zones de l’itinerari que quedaven inundades durant gran part de l’any. S’ha instal·lat un total de 40 metres de passera de fusta de pi tractada a l’autoclau en 3 punts del recorregut: a l’inici de l’itinerari al costat de la Font Pudosa (passera 1); al tram nord del camí que envolta l’estanyol de la Cendra (passera 2) i al costat de la riera Perpinyana dins els terrenys del Consorci (passera 3).
 

Col·locació d’una passera a l’estanyol de Can Cisó

Dins l’itinerari 1 Volta a l’Estany, trobem l’estanyol de Can Cisó. És un estanyol que quan les condicions ambientals i de l’aigua ho permeten, agafa una coloració vermellosa o verdosa degut a la gran quantitat de bacteris fotosintètics lligats al cicle del sofre que s’hi poden desenvolupar i li donen aquest aspecte. S’ha col·locat una passera de fusta de pi tractada amb una barana per tal que el visitant pugui acostar-se a la vora de l’aigua sense malmetre la vegetació existent.

Instal·lació d’un aguait a la llacuna dels Amaradors

S’ha construït un punt d’observació del paisatge amb vistes a la nova llacuna dels Amaradors al nord de l’estany. La llacuna es pot visitar seguint l’itinerari 1 “Volta a l’Estany”. L’aguait permet que els visitants puguin gaudir del paisatge i els sistemes naturals amb un equilibri entre el gaudir i la conservació de la natura de l’indret que té una elevada fragilitat ecològica. Es tracta d’un mirador de fusta de pi tractada de 9 metres de llarg.
 

Instal·lació de dos punts d’observació del paisatge al Puig Clarà

L’itinerari 3 “Ruta de Can Morgat i Puig Clarà” recorre el Pla de Can Morgat i s’enfila fins al Puig Clarà a l’Oest de l’Estany. Aprofitant la vista que proporciona el puig s’han instal·lat 2 punts d’observació del paisatge. El primer punt permet l’observació de l’estany de Banyoles amb les llacunes de nova creació de Can Morgat a primer pla. S’ha construït una altra plataforma d’observació al punt més alt del puig que permet una visió del paisatge de 360º. Els miradors s’han construït amb fusta de pi tractada a l’autoclau seguint el model de la resta de l’espai natural.
 

Col·locació d’un pont a la riera Castellana

Millora a l’itinerari 3 Ruta de Can Morgat i Puig Clarà. Dins el projecte d’obra d’arranjament del camí vell de Can Morgat s’ha instal·lat un pont sobre la riera Castellana. Amb aquesta actuació es dóna continuïtat a l’antic camí peatonal que anava del Castell de Porqueres al Mas de Can Morgat i que actualment havia quedat impracticable.
 

Life Potamo Fauna

Projecte Life Nature

Visita virtual 360º
Galeria d'imatges
Notícies
Publicacions
Activitats del Consorci de l'Estany
Recerca bibliogràfica

Canals de vídeo
Canal YouTube del Projecte Estany Canal Vimeo del Projecte Estany

Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life